آزمایشات گروهی

آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی آماده است تا هر گونه درخواست مرتبط با آزمایشات گروهی پرسنل که توسط شرکت ها، موسسات، نهاد های دولتی و غیر دولتی انجام می گردد را پذیرش نموده و در اسرع وقت نسبت به جوابدهی اقدام نماید

جوابدهی در صورت درخواست در سه نوع جواب چاپی، فایل PDF یا فایل EXCEL تجمیعی قابل ارائه است.

X