بافت شناسی

آماده سازي نمونه بافتي و تهيه بلوك پارافيني

رنگ آميزي روتين براي ميكروسكوپ نوري

آماده سازي نمونه بافتي و تهيه بلوك انجمادي

قرار دادن نمونه ها در لاگ پاتولوژی و سپس قرار دادن آن ها در فرمالین

تهيه لام با برش نيمه نازك و رنگ آميزي تولوييدين بلو​

تهيه گريد و رنگ آميزي براي ميكروسكوپ الكتروني ترانسميشن

آماده سازي نمونه براي ميكروسكوپ الكتروني اسكنينگ

تهيه برش انجمادي روي لام معمولي

تهيه برش پارافيني روي لام

رنگ آميزي MT براي ميكروسكوپ نوري

رنگ آميزي L.F.B براي ميكروسكوپ نوري

رنگ آميزي T.B براي ميكروسكوپ نوري

X